Wstecz

Renta rodzinna po zmarłym. Kto może ją dostać?

Zmarł ktoś z twoich bliskich? Sprawdź, czy przysługuje ci specjalne świadczenie - renta rodzinna.

Fot. Shutterstock

Powiązane artykuły

Prawo do renty rodzinnej po zmarłym – wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – przysługuje członkom jego najbliższej rodziny, jeżeli ten za życia odbierał z ZUS emeryturę lub rentę (albo spełniał warunki do ich otrzymywania), gdy odbierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo, kiedy był pedagogiem i dostawał tzw. nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podobne do zusowskiego świadczenie wypłaca też Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzinom zmarłych rolników.

Sprawdź, czy jesteś uprawniony?

Kto może liczyć na otrzymywanie z ZUS tego świadczenia? Uprawnionymi do renty rodzinnej są: wdowa lub wdowiec, dzieci osoby zmarłej (zarówno własne, jak i współmałżonka oraz przysposobione: do ukończenia 16 lat, a jeśli studiują – do 25 lat, natomiast bez względu na wiek, jeśli są całkowicie niezdolne do pracy), przyjęte na wychowanie rodzeństwo, wnuki i inne dzieci (wychowywane i utrzymywane przed osiągnięciem pełnoletności, jednak nie dotyczy to dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka), oraz rodzice (jeśli np. byli utrzymywani przez zmarłego).

Tym samym krewnym może przysługiwać też renta rodzinna po inwalidzie wojennym (np. uczestniku powstań narodowych i ruchu podziemnego, który poległ w walce lub zmarł wskutek odniesionych ran albo chorób związanych z działaniami wojennymi, lub pobytem w niewoli) lub osobie represjonowanej (która była niezdolna do pracy w związku z pobytem niewoli).

Dodatkowe świadczenie ZUS wypłaca tzw. sierotom zupełnym (bez względu na ich wiek). To osoby, które pochowały już oboje rodziców (a w przypadku gdy ojciec był nieznany - matkę).

Co zanieść do ZUS?

Jakie dokumenty musimy zanieść do ZUS, aby otrzymać rentę rodzinną? Przede wszystkim powinniśmy wypełnić wniosek o takie świadczenie (plik z drukiem wniosku jest na stronie /www.zus.pl/, oraz w oddziałach ZUS) i przedstawić dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta. Poza tym powinniśmy też zebrać np. potwierdzenie stopnia pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą, odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli o rentę stara się np. wdowa lub wdowiec albo osoby będące w separacji lub rozwiedzione ze zmarłym), zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie (jeżeli o rentę stara się osoba niezdolna do pracy), zaświadczenie ze szkoły (jeżeli dziecko ukończyło 16 lat). Dokumenty są różne w zależności od tego, kto stara się o rentę rodzinną.

Wnioski o rentę rodzinną można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS, albo wysyłając list. Ci, którzy przebywają za granicą, mogą też przekazać dokument w najbliższym konsulacie polskim.