Regulamin serwisu Odeszli.pl

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Administratorem serwisu Odeszli.pl (dalej: Serwis) jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 (dalej: Administrator).

2. W ramach Serwisu publikowane są treści odnoszące się w szczególności do osób zmarłych. W Serwisie mogą być także publikowane reklamy i ogłoszenia. Poszczególne treści są dodawane bądź usuwane, stosownie do ich aktualności, zamówień publikacji lub aktywności Użytkowników zamieszczających treści. 

3. Użytkownikami Serwisu są osoby, które założą Konto w Serwisie oraz skorzystają z usług oferowanych przez Serwis. Konto mogą założyć Użytkownicy, który ukończyli 18 lat i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie ukończyły 18 lat lub które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą założyć Konto i korzystać z usług w Serwisie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

4. Serwis składa się z następujących części:

4.1. Redakcyjna. W ramach części redakcyjnej redakcja Serwisu rozpowszechnia przygotowane przez siebie wspomnienia o zmarłych, artykuły poradnikowe i inne treści, których publikacja została zainicjowana przez redakcję Serwisu, może także rozpowszechniać reklamy i ogłoszenia. W części redakcyjnej mogą być także publikowane reklamy i ogłoszenia.

4.2. Redakcyjno - Ogłoszeniowa - Miejsca Pamięci. W ramach tej części redakcja Serwisu rozpowszechnia materiały redakcyjne, a także Administrator świadczy na rzecz i na zamówienie Użytkowników Serwisu usługę udostępniania w Serwisie miejsca do samodzielnego upamiętniania przez Użytkowników osób zmarłych. Usługa powyższa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i usługą cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

5. W ramach Serwisu Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich. Użytkownicy mogą zamieszczać wyłącznie takie treści, co do których przysługują im prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunku oraz inne prawa własności intelektualnej. Przesłanie danej treści przez Użytkownika jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że przysługują mu w zakresie tej treści odpowiednio prawa autorskie, pokrewne, prawa do wizerunku i inne prawa własności intelektualnej w zakresie pozwalającym na opublikowanie danej treści w Serwisie oraz że opublikowanie tej treści nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, praw ani dóbr osobistych osób/podmiotów trzecich. Użytkownicy w ramach Miejsc Pamięci nie mogą zamieszczać treści reklamowych ani promocyjnych.

5.1. W szczególności zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w celu publicznego rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Treści o charakterze terrorystycznym są to materiały, których celem rozpowszechniania jest  szerzenie przesłania grup terrorystycznych i ich zwolenników w celu radykalizacji i rekrutacji zwolenników oraz w celu ułatwiania działalności terrorystycznej i kierowania nią, m.in. materiały, które podżegają do popełniania przestępstw terrorystycznych, ułatwiają, pochwalają lub popierają ich popełnianie (szczegółowe określenie treści o charakterze terrorystycznym jest zawarte w art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym). Przestępstwa terrorystyczne są to czyny umyślne, które ze względu na swój charakter lub kontekst mogą wyrządzić poważne szkody państwu lub organizacji międzynarodowej (szczegółowe określenie przestępstw terrorystycznych jest zawarte w art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW).

5.2. Treści o charakterze terrorystycznym mogą zostać usunięte lub dostęp do nich może zostać uniemożliwiony w wyniku nakazu usunięcia, wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

5.3. W celu odbioru nakazów usunięcia oraz ich niezwłocznego przekazania Administrator ustanowił punkt kontaktowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Adres poczty elektronicznej punktu kontaktowego jest podany w Serwisie. Językiem urzędowym instytucji Unii Europejskiej, w którym można zwracać się do punktu kontaktowego i w których mają się odbywać dalsze wymiany informacji w związku z nakazami usunięcia, jest język polski.

6. Wszystkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników lub pochodzące od Użytkowników są poddawane premoderacji (czyli sprawdzeniu i ocenie przez Administratora przed jej publikacją). Administrator zastrzega sobie możliwość niezamieszczenia danej treści w razie uzasadnionego przypuszczenia, że jej opublikowanie mogłoby naruszać prawo, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób/podmiotów trzecich lub Regulamin Serwisu. W takim przypadku Administrator poinformuje Użytkownika o zgłoszonych wątpliwościach i zwróci się o zmianę treści.

7. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia treści przekazanej przez Użytkownika lub pochodzącej od Użytkownika na skutek roszczeń lub zarzutów zgłoszonych przez osoby/podmioty trzecie. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres, na który założono Konto o zgłoszonych roszczeniach i zarzutach.

8. Postanowienia ust. 6 ani 7 nie wyłączają odpowiedzialności Użytkowników (także względem Administratora) za naruszenie prawa lub praw osób/podmiotów trzecich z tytułu zamieszczenia treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa lub dobra osobiste osób/podmiotów trzecich.

9. Administrator stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy.

10. Niektóre uprawnienia, opisane w Regulaminie, przysługują tylko konsumentom (dalej: Konsumenci). Za Konsumenta dla potrzeb Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11. Jeżeli z przepisów prawa, m.in. z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wynikają nieopisane w Regulaminie uprawnienia Użytkownika, to ich niewymienienie w Regulaminie nie ma wpływu na możliwość korzystania przez Użytkownika z tych uprawnień.

II UDOSTĘPNIANIE W SERWISIE MIEJSCA DO SAMODZIELNEGO UPAMIĘTNIANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW OSÓB ZMARŁYCH (DALEJ: USŁUGA MIEJSC PAMIĘCI)

A Publikacja treści Użytkowników w ramach Miejsca Pamięci (dalej Usługa Miejsca Pamięci).

1. Warunkiem korzystania z Usługi Miejsca Pamięci jest założenie (posiadanie) Konta w Serwisie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Serwisu Odeszli.pl. Aby usunąć konto w serwisie Odeszli.pl, wyślij stosowną prośbę na adres e-mail pomoc@odeszli.pl. Usunięcie Konta powoduje usunięcie z Serwisu wszystkich Miejsc Pamięci przypisanych do danego Konta.

2. W ramach Usługi Miejsca Pamięci Użytkownik otrzymuje prawo publikacji swoich wspomnień o Zmarłym w ramach Miejsca Pamięci. Administrator udostępni Użytkownikowi narzędzie w postaci formularzy interaktywnych do tworzenia Miejsca Pamięci. Treść wspomnienia zostanie opublikowana po jej zaakceptowaniu przez Administratora w ramach premoderacji.

3. Usługa Miejsca Pamięci jest świadczona co do zasady odpłatnie. Usługa Miejsca Pamięci jest świadczona przez czas nieoznaczony albo przez czas oznaczony. Umowa o tę usługę jest zawierana w drodze złożenia przez Użytkownika zamówienia w Serwisie albo w inny określony przez Administratora sposób, w tym poprzez zamówienie na odrębnych zasadach kodu aktywacyjnego do Miejsca Pamięci.

3.1. Usługa Miejsca Pamięci zamówiona na czas nieoznaczony jest świadczona przez kolejne okresy rozliczeniowe określone w ofercie. Użytkownik jest zobowiązany uiścić pierwszą płatność po złożeniu zamówienia, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu opublikowania pierwszej treści przekazanej przez Użytkownika. Kolejne płatności są pobierane na zasadach wskazanych w pkt IV.2 niniejszego Regulaminu.

3.2. W przypadku Usługi Miejsca Pamięci zamówionej na czas oznaczony opłata jest pobierana jednorazowo, a usługa jest świadczona przez okres wskazany w ofercie.

4. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.1 i 4.2, Administrator rozpocznie świadczenie Usługi Miejsca Pamięci po zaksięgowaniu wpłaty i upływie okresu na odstąpienie od umowy (14 dni od dnia złożenia zamówienia), chyba że Użytkownik wyrazi zgodę (zażąda) na rozpoczęcie świadczenia Usługi Miejsca Pamięci przed upływem tego okresu - w takim przypadku Administrator rozpocznie świadczenie Usługi Miejsca Pamięci po wyrażeniu takiej zgody/żądania. Przez rozpoczęcie świadczenia Usługi Miejsca Pamięci rozumie się udostępnienie Użytkownikowi narzędzia umożliwiającego opublikowanie utworzonego przez Użytkownika Miejsca Pamięci.

4.1.W razie zamówienia przez Użytkownika Usługi Miejsca Pamięci na podstawie oferty przewidującej bezpłatny okres promocyjny, Administrator rozpocznie świadczenie Usługi Miejsca Pamięci po upływie 14 dni na odstąpienie, a w przypadku zgody (żądania) Użytkownika - przed upływem tego okresu.

4.1.1. Najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem okresu promocyjnego Użytkownik zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w kwocie określonej w zamówieniu. W razie uchybienia temu terminowi Usługa Miejsca Pamięci zostanie dezaktywowana.

4.2. W razie zamówienia przez Użytkownika na odrębnych zasadach kodu aktywacyjnego do Miejsca Pamięci, Administrator rozpocznie świadczenie Usługi Miejsca Pamięci (udostępni kod aktywacyjny) po upływie 14 dni na odstąpienie, a w przypadku zgody (żądania) Użytkownika - przed upływem tego okresu. Jeżeli kod aktywacyjny uprawnia do korzystania z Miejsca Pamięci przez okres, po upływie którego Usługa Miejsca Pamięci jest świadczona przez czas nieoznaczony, to dalsze korzystanie z Usługi Miejsca Pamięci jest opłacane w sposób określony w pkt IV.2.

5. W przypadku zamówienia Usługi Miejsca Pamięci na czas nieoznaczony, w razie uchybienia terminowi płatności za kolejny okres rozliczeniowy (termin ten wskazany jest w pkt IV.2 niniejszego Regulaminu), Usługa Miejsca Pamięci zostanie dezaktywowana.

6. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2 poniżej Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, zrezygnować z Usługi Miejsca Pamięci. Aby zrezygnować z Usługi Miejsca Pamięci, należy wysłać odpowiednią prośbę na adres pomoc@odeszli.pl. W oświadczeniu o rezygnacji należy podać sposób, w jako powinna zostać Użytkownikowi zwrócona opłata.

6.1. Rezygnacja jest skuteczna siódmego dnia od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji, a Użytkownikowi w terminie siedmiu dni zostanie zwrócona opłata za niewykorzystany czas świadczenia Usługi Miejsca Pamięci w sposób wskazany w oświadczeniu o rezygnacji.

6.2. Nie jest możliwa rezygnacja z Usługi Miejsca Pamięci zamówionej na czas oznaczony.

7. W razie rezygnacji treści zamieszczone przez Użytkownika w ramach Miejsca Pamięci nie będą publikowane od dnia skutku rezygnacji (chyba że Użytkownik zażąda wcześniejszego zakończenia publikacji).

8. Administrator może wypowiedzieć umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w razie podjęcia decyzji o zakończeniu świadczenia Usługi Miejsc Pamięci (w tym o zamknięciu Serwisu) na rzecz wszystkich Użytkowników.

8.1. Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy zostanie przesłane na adres e-mail Użytkownika oraz umieszczone w Koncie Użytkownika w Serwisie. W informacji o wypowiedzeniu Użytkownik, dla którego umowa rozwiąże się przed opłaconym okresem rozliczeniowym, zostanie poproszony o podanie danych, zgodnie z którymi należy zwrócić opłatę za niewykorzystany czas usługi.

8.2. Gdy na skutek wypowiedzenia przez Administratora umowa zakończy się wcześniej niż przed końcem opłaconego przez Użytkownika okresu, Administrator w terminie 7-miu dni od dnia otrzymania informacji o żądanej przez Użytkownika formie zwrotu zwróci Użytkownikowi kwotę odpowiadającą niewykorzystanemu opłaconemu okresowi korzystania z usługi.

B Zamieszczanie reklam i ogłoszeń. Zasady świadczenia usługi zamieszczania reklam i ogłoszeń są określone w „Zasadach ogólnych zamieszczania reklam w serwisach z grupy Wyborcza.pl". 

III PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z PREMODERACJI I MODERACJI TREŚCI

1. Do premoderacji i moderacji treści przekazywanych przez Użytkowników mają zastosowanie postanowienia Rozdziału I ust. 5-8 oraz dalsze postanowienia niniejszego Rozdziału III.

2. Premoderacja polega na sprawdzeniu i ocenie przez Administratora treści przekazanych przez Użytkownika przed ich opublikowaniem. Premoderacji podlegają wszystkie treści, które mają być zamieszczone w ramach Miejsca Pamięci. Maksymalny czas premoderacji to 2 pełne dni robocze.  

3. W przypadku uznania przez Administratora, w związku z premoderacją, że dana treść przekazana przez Użytkownika może naruszać przepisy prawa, dobre obyczaje, prawa lub dobra osobiste osób/podmiotów trzecich lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o zmianę danej treści. Użytkownik może zmienić treść i zaproponować inną treść bądź odmówić zmiany treści.

3.1. Odmowa zmiany treści w związku z premoderacją, w związku z tworzeniem Miejsca Pamięci, oznacza rezygnację Użytkownika z usługi. W takim przypadku Administrator zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę (jeżeli została pobrana), a umowa zawarta na podstawie zamówienia wygasa.

3.2. Odmowa zmiany treści przez Użytkownika, w związku z premoderacją realizowaną już po utworzeniu Miejsca Pamięci, umożliwia Użytkownikowi natychmiastowe rozwiązanie umowy. Aby rozwiązać umowę, należy wysłać oświadczenie na adres e-mail pomoc@odeszli.pl. Do oświadczenia należy dołączyć informację, w jaki sposób Administrator powinien zwrócić opłatę za niewykorzystany okres rozliczeniowy. W terminie 7-miu dni od dnia otrzymania przez Administratora informacji o sposobie zwrotu Administrator dokona zwrotu opłaty proporcjonalnie do korzystania przez Użytkownika z usługi Miejsca Pamięci w bieżącym okresie rozliczeniowym.

4. W razie zgłoszenia Administratorowi przez osoby/podmioty trzecie roszczeń lub zarzutów, co do treści zamieszczonych przez Użytkownika, Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienie.

4.1. Do czasu otrzymania wyjaśnienia zakwestionowana treść zostanie ukryta (nie będzie dostępna publicznie) do czasu uzyskania wyjaśnień od Użytkownika. Użytkownik zostanie poproszony o udzielenie wyjaśnień w terminie 14-stu dni.

4.2. W razie otrzymania przez Administratora wyjaśnień Użytkownika, które uprawdopodobnią, że zgłoszone roszczenia lub zarzuty są bezpodstawne, treść Użytkownika zostanie przywrócona (będzie widoczna publicznie).

4.3. W razie wyjaśnień Użytkownika, które nie uprawdopodobnią, że zgłoszone roszczenia lub zarzuty są bezpodstawne, zakwestionowana treść będzie mogła być zastąpiona przez Użytkownika inną treścią (nowa treść także zostanie poddana premoderacji). Użytkownik może także rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym na zasadach wskazanych w pkt 3.2. powyżej.

IV ZASADY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI MIEJSCA PAMIĘCI NABYWANE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1. Administrator przewiduje następujące sposoby płatności za Usługi oferowane w Serwisie nabywane za pośrednictwem Serwisu: karta płatnicza lub przelew online – zgodnie z informacją zawartą przy ofercie.

2.Opłata za kolejne okresy rozliczeniowe dla Usług Miejsca Pamięci zamówionych na czas nieoznaczony jest pobierana z karty kredytowej nie wcześniej niż 48 godzin i nie później niż 24 godziny przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego.

IVA ZASADY ZMIANY OPŁATY ZA USŁUGĘ MIEJSCA PAMIĘCI PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Opłata za Usługę Miejsca Pamięci zamówioną na czas nieoznaczony może być zmieniona za 60-dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

2. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie opłaty co najmniej 2-krotnie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika w Serwisie.

3. W razie odmowy akceptacji Użytkownik może zrezygnować z Usługi Miejsca Pamięci na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (pkt II A ust. 6).

V PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie osobom fizycznym (w tym spółkom cywilnym)

1. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia złożenia zamówienia) na daną Usługę Miejsca Pamięci Użytkownik może od niej odstąpić - bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail pomoc@odeszli.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres e-mail wskazany powyżej.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Usługę Miejsca Pamięci zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Administrator został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj. jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

4. Jeżeli Usługa Miejsca Pamięci została udostępniona Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu zwrócona w części proporcjonalnej do okresu korzystania z Usługi, przy czym dla obliczenia okresu korzystania z Usługi Miejsca Pamięci przyjmuje się, że pierwszy dzień jej świadczenia to dzień opublikowania Miejsca Pamięci w Serwisie (a nie dzień złożenia zamówienia).

VI. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu Odeszli.pl poprzez przeglądanie stron internetowych jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 56.0 lub wersja wyższa, Chrome 64.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 64.0 lub wersja wyższa, Microsoft Egde, Opera 51.0 lub wersja wyższa, Safari 10.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 10.0 lub wersja wyższa.

2. Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie Administratora.

3. Wymagane jest połączenie z siecią Internet.

4. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych w danym czasie przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych, z zastrzeżeniem, że niezbędna jest obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej oraz zgoda Użytkownika na używanie plików serwisowych cookies, a zalecana instalacja aktualizacji dostarczanych przez dostawców przeglądarek. Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu, w tym Usługi Miejsca Pamięci w przypadku, gdy sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Użytkownika są inne niż te zazwyczaj używane do korzystania z podobnych serwisów i usług, w tym nie spełniają określonych w tej sekcji Regulaminu minimalnych wymagań lub gdy Użytkownik stosuje oprogramowanie ingerujące w wygląd Serwisu.

5. Minimalne wymagania techniczne są aktualne na dzień zamówienia Usługi Miejsca Pamięci. Administrator może dokonać zmiany minimalnych wymagań technicznych z następujących przyczyn:

5.1. jeżeli zmiana jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi Miejsca Pamięci z umową lub

5.2. jeżeli udział Użytkowników, korzystających z najstarszych wersji oprogramowania lub sprzętu, spełniających aktualne minimalne wymagania techniczne, jest mniejszy niż 5%.

6. Administrator zawiadomi Użytkownika, pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji Konta, o wprowadzanych zmianach minimalnych wymagań technicznych i terminie, w którym zostaną wprowadzone. Zawiadomienie będzie zawierać informację o prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa niżej w pkt 7.

7. Użytkownik nieakceptujący zmian może wypowiedzieć umowę o Usługę Miejsca Pamięci ze skutkiem natychmiastowym. Prawo wypowiedzenia przysługuje Użytkownikowi w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmian, a jeżeli Użytkownik otrzymał zawiadomienie o zmianach po ich wprowadzeniu – w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Administratora: pomoc@odeszli.pl Uprawnienie do wypowiedzenia umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Administrator zapewni mu uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Usługi Miejsca Pamięci zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.

8. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa wyżej w ust. 7, Administrator zwróci Użytkownikowi otrzymaną cenę za Usługę Miejsca Pamięci w części proporcjonalnej do okresu pomiędzy dniem wypowiedzenia a dniem, w którym upłynąłby opłacony korzystania z Usługi Miejsca Pamięci. Zwrot nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wypowiedzenia. Jeżeli w chwili wypowiedzenia bieżący okres Usługi Miejsca Pamięci nie został jeszcze opłacony, to Użytkownik płaci kwotę obniżoną proporcjonalnie do okresu pomiędzy dniem wypowiedzenia a dniem, w którym upłynąłby ten okres.

9. Postanowienia ust. 8 nie dotyczą Usługi Miejsca Pamięci nabytej przez Użytkownika w inny sposób niż przez zakup przez niego Usługi Miejsca Pamięci od Administratora (np. w wyniku otrzymania przez Użytkownika nieodpłatnie kodu aktywacyjnego od innego podmiotu) ani nie dotyczą Użytkowników innych niż Konsumenci. W takich przypadkach podmiot uprawniony do obniżenia ceny lub jej częściowego zwrotu i jego uprawnienia wynikają z warunków umowy o nabycie Usługi Miejsca Pamięci, zawartej pomiędzy Administratorem a nabywcą.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USŁUGĘ MIEJSCA PAMIĘCI, REKLAMACJE

VII.A.NIEDOSTARCZENIE USŁUGI

1. Jeżeli Administrator wbrew treści umowy nie dostarczył Użytkownikowi będącemu Konsumentem Usługi Miejsca Pamięci:

1.1. Użytkownik wzywa Administratora do dostarczenia Usługi Miejsca Pamięci, wskazując, że przyczyną wezwania jest jej niedostarczenie. Wezwanie należy skierować na adres e-mail: pomoc@odeszli.pl;

1.2. Administrator zobowiązany jest dostarczyć Usługę Miejsca Pamięci niezwłocznie po otrzymaniu wezwania;

1.3. Jeżeli Administrator nie dostarczy Usługi Miejsca Pamięci niezwłocznie po otrzymaniu wezwania lub w terminie wyraźnie uzgodnionym z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Konsument ma prawo odstąpić od umowy. Aby odstąpić od umowy, należy wysłać wiadomość e-mail na adres pomoc@odeszli.pl, a w jej treści zawrzeć oświadczenie o odstąpieniu z powodu niedostarczenia Usługi Miejsca Pamięci oraz wskazać umowę, od której Konsument odstępuje.

2. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Usługi Miejsca Pamięci, jeżeli:

a) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że Administrator nie dostarczy Usługi Miejsca Pamięci

 lub

b) Użytkownik i Administrator uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi Miejsca Pamięci miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Administrator nie dostarczył jej w tym terminie.

VII.B NIEZGODNOŚĆ USŁUGI Z UMOWĄ

1. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi Miejsca Pamięci, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową usługa miała być dostarczona. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

2. Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z Administratorem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Usługi Miejsca Pamięci z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika.

3. Domniemanie, o których mowa w pkt 1, nie ma zastosowania, jeżeli:

- środowisko cyfrowe Użytkownika nie odpowiada wymaganiom technicznym, o których Administrator  poinformował  w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

- Użytkownik nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w pkt 2.

4. Administrator zobowiązany jest informować Użytkownika będącego Konsumentem o aktualizacjach (w tym dotyczących zabezpieczeń) niezbędnych do zachowania zgodności Usługi Miejsca Pamięci z umową oraz dostarczać je przez czas dostarczania Usługi Miejsca Pamięci.

5. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji, dostarczonych zgodnie z pkt 4, to Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi Miejsca Pamięci wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

- poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

i

- niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora.

6. Jeżeli Usługa Miejsca Pamięci jest niezgodna z umową, Użytkownik będący Konsumentem może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.

7. Administrator może odmówić doprowadzenia Usługi Miejsca Pamięci do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Administratora.

8. Administrator, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 powyżej, na swój koszt doprowadza Usługę Miejsca Pamięci do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika - uwzględniając charakter usługi oraz cel, w jakim jest ona wykorzystywana.

9. Jeżeli Usługa Miejsca Pamięci jest niezgodna z umową, Użytkownik może na adres e-mail pomoc@odeszli.pl złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy z powodu niezgodności usługi z umową, gdy:

- doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

- Administrator nie doprowadził do zgodności z umową zgodnie z pkt 8 powyżej;

-  brak zgodności Usługi Miejsca Pamięci z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić ją do zgodności z umową;

- brak zgodności Usługi Miejsca Pamięci z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia do zgodności usługi z umową;

- z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi Usługi Miejsca Pamięci do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

10. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności jest istotny.

11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Usługi Miejsca Pamięci niezgodnej z umową pozostaje do wartości Usługi Miejsca Pamięci zgodnej z umową - przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Usługa Miejsca Pamięci pozostawała niezgodna z umową.

12. Administrator niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny zwróci Użytkownikowi będącemu Konsumentem zapłaconą cenę (lub odpowiednio jej część wynikającą z obniżenia), przy czym Administrator jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Usłudze Miejsca Pamięci:

- niezgodnej z umową lub

- której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

 VII.C. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z Usługami, zakupem, dokonaniem płatności itp., należy składać pisemnie na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa z dopiskiem odeszli lub e-mailem na adres pomoc@odeszli.pl.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną - na adres wskazany przez Użytkownika.

3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej Administrator nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4. Niezłożenie reklamacji ani negatywne rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VIII. ZMIANY REGULAMINU

1. Administrator może wprowadzać zmiany w Regulaminie. Jednak, z wyjątkiem określonym w pkt 2 poniżej, jeżeli Użytkownik zawarł z Administratorem umowę przed wprowadzeniem zmiany i umowa ta nie została w całości wykonana do czasu wprowadzenia zmiany, to:

1.1. Zmiany mogą zostać wprowadzone tylko z powodu konieczności uwzględnienia obowiązków Administratora nałożonych przez prawo lub rozstrzygnięcie sądu lub innego właściwego organu, lub z innych uzasadnionych przyczyn wyraźnie wskazanych w umowie;

1.2. W przypadku zmian, o których mowa w pkt 1.1 powyżej, Administrator zawiadomi Użytkownika o zmianach pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika dla potrzeb obsługi Konta w Serwisie, przedstawiając zmienioną treść Regulaminu.  Zawiadomienie będzie zawierać informację, że w terminie 30 dni od dokonania zmian (a jeżeli Użytkownik otrzymał zawiadomienie o zmianach po ich wprowadzeniu – w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia) Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: pomoc@odeszli.pl.

1.3. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, do czasu wypowiedzenia Administratora i Użytkownika obowiązuje Regulamin o treści nieuwzględniającej zmian.

1.4. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa wyżej w pkt 1.2, Administrator zwróci Użytkownikowi otrzymaną zapłatę za dostarczenie Usługi Miejsca Pamięci w części proporcjonalnej do okresu pomiędzy dniem wypowiedzenia a dniem, w którym upłynąłby opłacony okres dostarczania Usługi Miejsca Pamięci. Zwrot nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wypowiedzenia. Jeżeli w chwili wypowiedzenia bieżący okres dostarczania Usługi Miejsca Pamięci nie został jeszcze opłacony, to Użytkownik płaci kwotę obniżoną proporcjonalnie do okresu pomiędzy dniem wypowiedzenia a dniem, w którym upłynąłby bieżący okres okres dostarczania Usługi Miejsca Pamięci.

Dla uniknięcia wątpliwości:

- Możliwość wprowadzenia zmian, które są konieczne do uwzględnienia obowiązków nałożonych przez prawo, rozstrzygnięcie sądu lub innego właściwego organu oznacza, że Administrator może wprowadzić te zmiany tylko w zakresie koniecznym do uwzględnienia powyższych obowiązków;

- Możliwość wprowadzenia zmian z innych uzasadnionych przyczyn wyraźnie wskazanych w umowie oznacza, że Administrator może wprowadzić te zmiany tylko w zakresie wskazanym w umowie i uzasadnionym podaną przyczyną;

- Przez przyczyny wyraźnie wskazane w umowie należy rozumieć zarówno przyczyny wyraźnie wskazane w niniejszym Regulaminie (pkt VI ust. 5 – zmiany minimalnych wymagań technicznych), jak i przyczyny wyraźnie wskazane w innych zaakceptowanych przez Użytkownika warunkach umowy (regulaminach promocji, zamówieniach itp.);

- Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy, to zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać Użytkownika od następnego dnia po upływie terminu do wypowiedzenia umowy;

- W przypadku zamówienia Usługi Miejsca Pamięci na czas nieoznaczony Użytkownik, niezależnie od możliwości wypowiedzenia umowy na zasadach określonych w punktach 1.1 – 1.4 powyżej, ma prawo rezygnacji z Usługi Miejsca Pamięci (Rozdział IIA ust. 6).

2. Punkty 1.1 – 1.4 powyżej nie dotyczą zmian Regulaminu, które w oczywisty sposób nie wpływają na prawa i obowiązki Użytkownika, który zawarł umowę przed wprowadzeniem tych zmian (jak np. zmiany danych Administratora, adresów do korespondencji czy wprowadzanie uregulowań niedotyczących Usługi Miejsca Pamięci dostarczanej Użytkownikowi na podstawie wyżej wskazanej umowy). O powyższych zmianach Administrator informuje na stronach Serwisu.

ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu (22) 555 54 44, adres poczty elektronicznej pomoc@odeszli.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Miejsca Pamięci,

Data zamówienia.................

Imię i nazwisko (-ów) ..................

Adres (-ów) .................