Wstecz

Regulamin serwisu Odeszli.pl

DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin; 

2. Agora - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 59944, kapitał zakładowy 46 580 831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56- 44; adres poczty elektronicznej do kontaktu odeszli@agora.pl 

3. Serwis – serwis internetowy pod nazwą Odeszli.pl i adresem odeszli@agora.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym ich uzupełnieniem lub kontynuacją; 

4. Internetowy Dziennik Odeszli.pl – rozpowszechniane za pomocą Serwisu publikacje, stanowiące prasę w rozumieniu ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, pod tytułem „Odeszli.pl”;  

5. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu; 

6. Wspomnienie – tekst albo tekst i fotografia/e, wspominające osobę zmarłą, pochodzące od Użytkownika; 

7. Konto - konto Użytkownika, tworzone w procesie rejestracji w Serwisie, zdefiniowane w Regulaminie Konta Użytkownika Serwisu Odeszli.pl; 

8. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu i jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Za pomocą Serwisu Agora rozpowszechnia Internetowy Dziennik Odeszli.pl, o tematyce, związanej z osobami zmarłymi, śmiercią i pochówkiem.  Treści w Internetowym Dzienniku Odeszli.pl mogą  obejmować między innymi Wspomnienia, wybrane przez redakcję spośród Wspomnień, nadsyłanych przez Użytkowników, oraz Wspomnienia, których zamieszczenie i/albo utrzymywanie jest przedmiotem usług, świadczonych odpłatnie na zamówienie Użytkowników.  

3. Dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie jest nieodpłatny i nie wymaga założenia Konta ani logowania się na Koncie. Konto może być potrzebne do korzystania z określonej usługi w Serwisie – informują o tym zasady korzystania z tej usługi. 

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu, w tym z dostępnych w nim treści i usług, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Agora przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników. 

§ 3. PUBLIKACJA WSPOMNIEŃ WYBRANYCH PRZEZ REDAKCJĘ 

1. Redakcja Internetowego Dziennika Odeszli.pl może zaprosić Użytkowników do nadsyłania Wspomnień, spośród których redakcja wybierze Wspomnienia do publikacji w Serwisie. Redakcja wskaże w zaproszeniu sposób nadsyłania Wspomnień, maksymalną objętość Wspomnienia i przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia udostępniania w Serwisie Wspomnienia wybranego do publikacji. Zaproszenie może określać także termin, do którego Użytkownicy mogą nadsyłać Wspomnienia. 

2. Wspomnienie musi zostać nadesłane wraz z oświadczeniem Użytkownika o następującej treści: 

„Zgadzam się na publikację przesyłanego przeze mnie Wspomnienia przez redakcję „Odeszli.pl”. Oświadczam, że Wspomnienie jest zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, a jego publikacja nie naruszy praw osób trzecich. Akceptuję Regulamin Serwisu Odeszli.pl.” 

Użytkownik przed nadesłaniem Wspomnienia powinien upewnić się, że oświadczenie to jest zgodne z prawdą, m. in. czy Wspomnienie nie wykorzystuje tekstu bądź fotografii, pochodzących od innej osoby, która nie wyraziła zgody na ich publikację we Wspomnieniu.  

Nadesłanie Wspomnienia na zaproszenie redakcji nie wymaga posiadania Konta. 

3. Redakcja dokonuje wyboru Wspomnień do publikacji według własnego uznania, spośród tych wspomnień, które spełniają wymagania, określone w zaproszeniu i którym towarzyszą oświadczenia, określone w pkt. 2 powyżej. Redakcja może przed publikacją Wspomnienia dokonać jego skrócenia lub korekty błędów językowych. 

4. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się do redakcji o zaprzestanie publikacji nadesłanego przez niego Wspomnienia. Redakcja zaprzestanie publikacji niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. 

5. Redakcja może zaprzestać publikacji Wspomnienia przed wskazanym w zaproszeniu przewidywanym terminem zakończenia publikacji, jeżeli poweźmie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej. 

6. Po wprowadzeniu przez Agorę Usługi, o której mowa w § 4 Regulaminu, Użytkownik, którego Wspomnienie zostało opublikowane przez redakcję, może zamówić Usługę utrzymywania Wspomnienia w Serwisie po zakończeniu okresu jego publikacji przez redakcję. W tym celu Użytkownik może, przesyłając Wspomnienie, wyrazić chęć otrzymania oferty Usługi.  

§ 4. USŁUGI PUBLIKACJI I UTRZYMYWANIA WSPOMNIEŃ 

1. Agora może oferować Użytkownikom usługę publikacji i utrzymywania Wspomnień, zwaną dalej „Usługą”.  

2. W ramach Usługi Użytkownik może zamówić zamieszczenie Wspomnienia w Serwisie i jego utrzymywanie (czyli kontynuację jego udostępniania w Serwisie). Szczegółowy opis Usługi przed jej wprowadzeniem zostaje udostępniony w Regulaminie Usługi, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, określającym też warunki, jakim musi odpowiadać Wspomnienie, aby mogło zostać przyjęte.  

§ 5. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. INFORMACJE OGÓLNE: 

Administratorem twoich danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). W każdej sprawie, dotyczącej danych osobowych, możesz się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres Agora S.A, ul. Czerska 8/10 (00-732) - prosimy dodać dopisek IOD. 

Przetwarzamy dane osobowe, pozyskane od Ciebie w związku z korzystaniem z Serwisu (także, gdy jesteś Użytkownikiem niezalogowanym). Zakres przetwarzanych danych zależy od sposobu korzystania przez Ciebie z Serwisu i od tego, jakie dane nam udostępniasz. 

2. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE 

Przetwarzamy twoje dane osobowe w następujących celach: 

2.1. W każdym przypadku korzystania z Serwisu (twoja aktywność w Serwisie, w tym twoje dane osobowe, takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, są rejestrowane w logach systemowych, czyli specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług oraz poprzez skrypty analityczne) – przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: 

w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu tych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający naprowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 

w celach, związanych z zapewnieniem funkcjonowania Serwisu - technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO); 

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw; 

2.2. Jeżeli wysyłasz Wspomnienie na zaproszenie redakcji (udostępniasz nam wówczas adres e-mail oraz informacje, zawarte we Wspomnieniu) – Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe; ponadto z uwagi na korzystanie z elektronicznego formularza, przetwarzamy Twoje dane osobowe, udostępnione przy wypełnianiu formularza, w tym adres IP Twojego komputera i adres e-mail, w celu umożliwienia przesłania wspomnienia drogą elektroniczną i dalszej komunikacji, dotyczącej tego wspomnienia, a także obrony przed roszczeniami osób trzecich. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu funkcjonowania narzędzia do przesyłania wspomnień i ochronie swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); jeżeli wysyłając Wspomnienie, wyrażasz chęć otrzymania oferty Usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przedstawienia Ci oferty Usługi - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na umożliwieniu przedstawienia oferty na Twoje życzenie;

2.3. Jeżeli tworzysz Konto (udostępniasz nam wówczas adres e-mail, a także, jeśli chcesz, możesz podać dodatkowe dane w celu ułatwienia obsługi Konta) – przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: 

w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający naprowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z Konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw; 

2.4. Jeżeli zamawiasz Usługę (podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest konieczne do przyjęcia i obsługi zamówienia) – przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: 

w celu realizacji złożonego zamówienia (w tym ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust.1lit. a) RODO); 

w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie naszych praw; 

2.5. Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego, udostępnionego przez nas (skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe; ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia; podanie pozostałych danych jest fakultatywne) – przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: 

w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności; 

2.6. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu dostosowywania treści redakcyjnych w Serwisie i w serwisach grupy Wyborcza.pl do twoich preferencji, zainteresowań lub geolokalizacji w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie - oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość) - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

2.7. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu realizacji działań marketingowych, takich, jak wyświetlanie treści marketingowych, przesyłanie informacji handlowych (jeżeli wyrazisz chęć ich otrzymania), telemarketing (za twoją zgodą). W niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych oceniamy twoje wybrane zachowania lub tworzymy prognozy twoich zachowań na przyszłość. W przypadku wyświetlania standardowych treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu działalności marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku wyświetlania treści marketingowych odpowiadających twoim zainteresowaniom (tzw. reklama behawioralna) podstawą prawną jest twoja zgoda, o ile zechcesz jej udzielić (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku informacji handlowych i telemarketingu podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, polegający na realizacji działań, na które wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

3. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE 

Twoje dane mogą być gromadzone m. in. za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii instalowanych w Twoich urządzeniach końcowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności Serwisu Odeszli.pl.  

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

5. TWOJE PRAWA 

5.1. Przysługuje ci prawo: dostępu do treści twoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

W zakresie, w jakim twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami zgodnie z danymi podanymi w Serwisie 

5.2. Prawo do sprzeciwu: 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych: 

w celu marketingu bezpośredniego; 

z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania twoich danych jest nasz uzasadniony interes (np. nasze cele marketingowe, statystyczne, analityczne), tj. gdy twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. 

6. ODBIORCY DANYCH 

W związku z realizacją naszych usług twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom, które są z nami powiązane - w tym spółkom z naszej grupy kapitałowej. 

O ile wyrazisz taką zgodę, twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych. 

Twoje dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Możliwe jest, że przekażemy twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez: 

współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 

stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 

stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. 

Na twoje żądanie udostępnimy ci kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG. 

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI 

Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych znajdziesz w: 

Polityce Prywatności Serwisu Odeszli.pl, dostępnej pod adresem: https://odeszli.pl/prywatnosc/7,173731,25732614,polityka-prywatnosci

Polityce Transparentności, dostępnej pod adresem: https://www.agora.pl/media/polityki-agora/Polityka-przetwarzania-danych-osobowych_Agora.pdf

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Agora informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, dostępny pod adresem www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf. 

2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin zostanie także przesłany Użytkownikowi, który złożył zamówienie - wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Regulamin w formie wydrukowanej jest dostępny w siedzibie Agory (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 27 października 2020 r. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Regulamin Konta Użytkownika Serwisu Odeszli.pl – załącznik dotyczy wyłącznie odpłatnych usług, zamawianych przez Użytkowników Serwisu i zostanie udostępniony przed wprowadzeniem tych usług 

Załącznik nr 2 – Regulamin Usługi publikacji i utrzymywania Wspomnień w Serwisie Odeszli.pl – załącznik dotyczy wyłącznie odpłatnych usług, zamawianych przez Użytkowników Serwisu i zostanie udostępniony przed wprowadzeniem tych usług 

Załącznik nr 2A – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi – załącznik dotyczy wyłącznie odpłatnych usług, zamawianych przez Użytkowników Serwisu i zostanie udostępniony przed wprowadzeniem tych usług