Marek Zieliński

Marek Zieliński

Ur. 24.03.1950 Zm. 16.04.2021

Wspomnienie

Był wieloletnim pracownikiem wydziału fizyki, astronomii i informatyki stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, promotorem rozwoju kierunków technicznych na toruńskiej uczelni, pierwszym kierownikiem Zakładu Fizyki Technicznej, Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych oraz Studium Politechnicznego. Marek Zieliński urodził się w Łodzi. Studia - elektronikę i automatyzację - na wydziale elektroniki Politechniki Gdańskiej ukończył w 1975 roku. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął od asystentury w swojej alma mater dwa lata później. Tam też w 1985 roku za pracę „Badanie struktury geometrycznej powierzchni metodą optycznej transformacji Fouriera w celu sterowania procesami” uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Pięć lat później zdobył stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki ze specjalnością w zakresie metrologii, który nadała mu Rada Naukowa wydziału elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W tym samym roku związał się z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Od 2003 roku pracował tam na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a w 2013 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Przychodząc na wydział fizyki, astronomii i informatyki stosowanej UMK, Marek Zieliński postanowił rozwinąć w Toruniu kierunki techniczne tak, aby na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika mogli się kształcić również przyszli inżynierowie. Jego starania doprowadziły do utworzenia fizyki technicznej oraz automatyki i robotyki – a także specjalności „komputerowe systemy sterowania”. Dzięki niemu na tym samym wydziale władze toruńskiego uniwersytetu utworzyły Studium Politechniczne. Od 2004 roku prof. Marek Zieliński był kierownikiem studium. W pracy badawczej prof. Zieliński skupiał się na metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, oraz na systemach pomiaru i generacji odcinka czasu. Był twórcą wielokanałowego systemu monitorowania dla spektrometrów masowych w technologii ECL. Otrzymane w ten sposób rezultaty oraz zapotrzebowanie na tego typu urządzenia pozwoliły na rozpoczęcie prac nad wdrożeniem tego rodzaju systemów w strukturach programowalnych. Prof. Marek Zieliński był członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, pierwszym kierownikiem Zakładu Fizyki Technicznej w Instytucie Fizyki, Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych (2017 - 2019) oraz Studium Politechnicznego (2004 - 2019), zrealizował osiem projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych, uzyskał pięć patentów, był autorem ponad 100 prac naukowych oraz wypromował na UMK ponad 120 inżynierów, licencjatów i magistrów.

Grzegorz Giedrys

Zdjęcie profilowe: Andrzej Romański / UMK