Regulamin konta

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

1.  Regulamin – niniejszy regulamin.

2.  Agora - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 46.580.831,00 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, adres poczty elektronicznej do kontaktu pomoc@odeszli.pl.

3.  Serwis – Serwis odeszli.pl - w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe, których wydawcą jest Agora, zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent - zgodnie z aktualną ofertą Agory;

4.  Konto Użytkownika – funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, wskazanych w regulaminach lub zasadach świadczenia usług.

5.  Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Konto udostępniane jest przez Agorę nieodpłatnie.

2.  Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 16-stu lat może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego - w takim wypadku Użytkownik lub rodzic/opiekun prawny dostarcza Agorze zgodę pocztą elektroniczną  na adres pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).

3.  Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta:

a)  automatycznie po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez Agorę na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny Agora wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie; lub

b)  z chwilą pierwszego logowania, pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika woli, aby Agora pobrała dane osobowe, określone przed zalogowaniem przez Google, w przypadku Użytkownika posiadającego konto w serwisie Google.

4.  Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz usług lub treści dostępnych w Serwisie będą przesyłane na adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub pobrany z serwisu Google. 

5.  Z Konta mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, którzy dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w pkt. IV Regulaminu.

6.  Użytkownik nie może w związku z korzystaniem z Konta dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

7.  Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie Konta przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Agora przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.

III. USUNIĘCIE KONTA

1.  Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto. Jednakże jeżeli Użytkownik korzysta z usług lub funkcjonalności Serwisów, do korzystania z których, zgodnie z ich regulaminami lub zasadami jest konieczne posiadanie Konta, to usunięcie Konta uniemożliwi Użytkownikowi dalsze korzystanie z tych usług lub funkcjonalności.

2.  Agora może usunąć Konto Użytkownika, po uprzednim powiadomieniu z 1- miesięcznym wyprzedzeniem:

w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu udostępniania Konta przez Agorę wszystkim Użytkownikom,

IV. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z KONTA

1.      Korzystanie z Konta, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki:  Firefox 56.0 lub wersja wyższa, Chrome 64.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, Microsoft Edge, Opera 51.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 10.0 lub wersja wyższa, Safari 10 lub wersja wyższa.

2.      Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie Agory.

3.      Wymagane jest połączenie z siecią Internet.

V. REKLAMACJE

1.   Wszelkie reklamacje dotyczące Konta prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: pomoc@wyborcza.pl lub na piśmie na adres Agory (Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00- 732 Warszawa).

2.   Agora rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.

3.  Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Agora nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4.  Zaniechanie reklamacji lub nieuwzględnienie reklamacji nie wyłącza prawa użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VI. DANE OSOBOWE

1.  Administratorem danych osobowych podanych w związku z założeniem i korzystaniem z Konta jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00- 732) (dalej:

„Administrator").

2.  We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres email iod@agora.pl lub pisemnie na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa - prosimy o podanie dopisku IOD.

3.  Dane osobowe będą przetwarzane :

a)    w celu założenia i obsługi Konta, w tym rozpatrzenia Twoich reklamacji i odpowiedzi na Twoje pytania (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia założenia Konta do dnia jego usunięcia lub żądania usunięcia danych) – podstawą prawną jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na umożliwieniu korzystania Użytkownikowi z Konta (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie");

b)   w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z udostępnianiem Konta Użytkownikowi – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia) - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;

c)    w razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych na podany adres e- mail - także w celu takiej wysyłki (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia wyrażenia zgody do dnia jej cofnięcia lub zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych)  -  podstawą prawną jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu jej cofnięcia.

d)   w celach analitycznych i statystycznych, w celach marketingowych (w tym profilowania) w celu określenia Twoich preferencji lub potrzeb w zakresie produktów oferowanych oraz usług świadczonych przez Administratora lub jego partnerów - - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest zgoda w przypadku profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), a w pozostałych przypadkach nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego lub analiz i statystyk.

e)    Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz i statystyk oraz prowadzenie marketingu bezpośredniego. W tym celu Twoje dane będą przetwarzane do dnia usunięcia Konta lub żądania usunięcia danych lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.

f)     w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami - w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych lub do czasu usunięcia Konta - podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie

uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich praw w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Konta (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

4.  Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych: - w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu); - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora – patrz pkt. 3 a), d) i e) powyżej

5.  Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

6.  Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

7.  W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę - wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.

8.  Podanie danych jest dobrowolne lecz dane podawane przy logowaniu są potrzebne dla założenia i obsługi Konta.

9.  Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Agory (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej) oraz właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

•  współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

•  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

•   stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych czytaj w naszej Polityce Prywatności http://wyborcza.pl/centrumpomocygw/7,134956,23413995,polityka- prywatnosci.html

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Regulamin jest udostępniany na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pobranie  go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin jest dostępny w formie wydrukowanej pod adresem Agory: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, oraz jest przesyłany pocztą elektroniczną w potwierdzeniu zawarcia umowy.

2.   Regulamin obowiązuje od dnia 17 czerwca 2021 r.