Polityka prywatności serwisu Odeszli.pl

DEFINICJE 

My/Administrator: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 

Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii. 

Polityka: niniejsza "Polityka prywatności". 

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Serwis: serwis internetowy administratora pod nazwą Odeszli.pl. 

Ty/Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie. 

Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

W związku z korzystaniem z Serwisu zbieramy i przetwarzamy twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania twoich danych osobowych. 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE 

Twoje dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy odwiedzasz nasz Serwis (także, jako użytkownik niezalogowany). Przetwarzamy je w następujących celach: 

- w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu tych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

- w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw; 

- w pozostałych celach, opisanych niżej w sekcjach: REJESTRACJA W SERWISIE, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, FORMULARZE KONTAKTOWE,  PERSONALIZACJA I DOSTOSOWYWANIE TREŚCI REDAKCYJNYCH W SERWISACH GRUPY WYBORCZA.PL, MARKETING, OFERTA DOPASOWANA DO UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW, PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA.  

Twoja aktywność w Serwisie, w tym twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych danych korzystamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO). 

REJESTRACJA W SERWISIE 

Jeżeli będziesz tworzyć konto w Serwisie, zostaniesz poproszony/a o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta tj. adresu e-mail lub wyrażenie zgody na pobranie tych danych z platformy Google lub Facebook. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, użytkownik może podać dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 

Przetwarzamy twoje dane w następujących celach: 

- w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw. 

Jeżeli będziesz tworzyć konto lub logować się w Serwisie za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, G+, Instagram, Twitter), Serwis za twoją zgodą pobierze z twojego konta w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. 

Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail) możesz umieścić tylko pod warunkiem, że nie naruszysz praw tych osób. 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

Złożenie i realizacja zamówienia (zakupu usługi) wiąże się z przetwarzaniem twoich danych osobowych. Złożenie zamówienia wymaga posiadania konta w Serwisie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 

Dane osobowe są przetwarzane: 

- w celu realizacji złożonego zamówienia (w tym ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust.1lit. a) RODO) ; 

- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie naszych praw. 

FORMULARZE KONTAKTOWE  

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego, udostępnionego przez nas (skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe; ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia; podanie pozostałych danych jest fakultatywne) – przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: 

A. W przypadku formularza kontaktowego do przesyłania materiałów, zbieranych przez redakcję:

- w celu umożliwienia przesłania materiału drogą elektroniczną i dalszej komunikacji, dotyczącej tego materiału, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  - podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu funkcjonowania narzędzia do przesyłania materiałów i ochronie swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

B. W pozostałych przypadkach:

- w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności;

PERSONALIZACJA I DOSTOSOWYWANIE TREŚCI REDAKCYJNYCH W SERWISIE

I W SERWISACH GRUPY WYBORCZA.PL 

Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu dostosowywania treści redakcyjnych, a polegać to może na: 

- wyświetlaniu ci treści redakcyjnych, które są dostosowane do twoich deklarowanych preferencji; 

- wyświetlaniu ci treści redakcyjnych odpowiadających twojej geolokalizacji (np. treści o charakterze lokalnym); 

- prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z dostosowywaniem treści redakcyjnych do twoich zainteresowań. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W celu realizowania działań personalizacji i dostosowywania treści, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość. 

MARKETING 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: 

- wyświetlaniu ci treści marketingowych niezależnych od twoich preferencji (w tym reklama standardowa); 

- wyświetlaniu ci treści marketingowych odpowiadających twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna); 

- kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe; 

- prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe). 

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych oceniamy twoje wybrane zachowania lub tworzymy prognozy twoich zachowań na przyszłość. 

Reklama standardowa 

Reklama standardowa jest to reklama niezależna od preferencji użytkownika. W przypadku emisji takiej reklamy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Reklama behawioralna 

Reklama behawioralna jest to reklama, która jest dopasowana do preferencji użytkownika. Wyświetlenie ci reklamy behawioralnej opiera się m.in. na profilowaniu, czyli wykorzystaniu twoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Profilowanie dla celów marketingowych zarówno przez nas, jak i przez naszych zaufanych partnerów ma miejsce pod warunkiem, że wyrazisz zgodę (tj. odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO). Zgoda ta jest dobrowolna. Zgoda może być wyrażona także poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody wskazany w komunikacie wyświetlonym w procesie zbierania zgód. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem. 

Marketing bezpośredni 

Marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem m.in. poczty e-mail, wiadomości MMS/SMS lub drogą telefoniczną wymaga twojej zgody, wymaganej odrębnymi przepisami. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje na podstawie prawnej, którą jest nasz uzasadniony interes, polegający na realizacji działań, na które wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na twoim urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. W niniejszej polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu. 

Cookies „serwisowe" 

Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz pamiętania zalogowania, poprawy jakości naszych usług. W związku z tym wraz z podmiotami świadczącymi na naszą rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystamy z plików cookies i technologii LocalStorage, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.). 

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: 

- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez ciebie (ang. user input cookies); 

- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies); 

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); 

- sesyjne pliki cookies w tym odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza video), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies); 

- trwałe pliki cookies służące do personalizacji twojego interfejsu (ang. user interface customization cookies), 

- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies: 

- stosowane przez Gemius S.A. - tj. podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, 

- Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). 

Cookies „marketingowe" 

My oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu my oraz nasi zaufani partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność przetwarzania twoich danych w celach marketingowych przed jej cofnięciem. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

TWOJE PRAWA 

Przysługuje ci prawo: dostępu do treści twoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

W zakresie, w jakim twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami zgodnie z danymi podanymi w Serwisie 

Prawo do sprzeciwu 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych: 

- w celu marketingu bezpośredniego; 

- z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania twoich danych jest nasz uzasadniony interes (np. nasze cele marketingowe, statystyczne, analityczne), tj. gdy twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. 

Więcej informacji o twoich uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w polityce transparentności

ODBIORCY DANYCH 

W związku z realizacją naszych usług twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom, które są z nami powiązane - w tym spółkom z naszej grupy kapitałowej. 

O ile wyrazisz taką zgodę, twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych. 

Twoje dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Możliwe jest, że przekażemy twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez: 

- współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 

- stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 

- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. 

Na twoje żądanie udostępnimy ci kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie. 

DANE KONTAKTOWE 

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres: Agora, ul. Czerska 8/10 (00-732) Warszawa. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na wskazany powyżej adres e-mail. 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 27 października 2020 r.