Stanisław Sabat

Stanisław Sabat

Ur. 25.04.1936 Zm. 07.12.2022

Wspomnienie

Cze­mu ty się, zła go­dzi­no, z nie­po­trzeb­nym mie­szasz lę­kiem? Je­steś - a więc mu­sisz mi­nąć. Mi­niesz - a więc to jest pięk­ne. Uśmiech­nię­ci, współ­o­bję­ci spró­bu­je­my szu­kać zgo­dy, choć róż­ni­my się od sie­bie jak dwie kro­ple czy­stej wody. Kochany dziadzio, na zawsze w pamieci i w sercu

Rodzina