Wojciech Gutowski

Wojciech Gutowski

Ur. 03.06.1945 Zm. 21.05.2021

Wspomnienie

Był wybitnym literaturoznawcą, wieloletnim pracownikiem wydziału humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalistą w zakresie literatury Młodej Polski, autorem wielu artykułów, kilkunastu odkrywczych monografii i znakomitych opracowań edytorskich. Wojciech Gutowski urodził się w Nieszawie na Kujawach. Maturę zdał w liceum ogólnokształcącym w pobliskim Aleksandrowie Kujawskim. W latach 1964-1969 studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1978 roku obronił rozprawę doktorską o twórczości Tadeusza Micińskiego, napisaną pod kierunkiem prof. Artura Hutnikiewicza. Habilitację uzyskał 11 lat później, tytuł profesora - w 1995 roku. Był autorem ponad 150 publikacji historycznoliterackich. Opublikował 10 książek: „W poszukiwaniu życia nowego. Mit a światopogląd w twórczości Tadeusza Micińskiego”, „Pasje wyobraźni. Szkice o literaturze romantyzmu i Młodej Polski”, „Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości”, „Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku”, „Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje młodopolskie”, „Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski”, „Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego”, „Konstelacja Przybyszewskiego”, „Między inicjacją a nicością. Studia i szkice o literaturze modernizmu”, „W splątanej tkaninie stuleci... O literaturze polskiej kulturowego przełomu”. Wydał dzieła Tadeusza Micińskiego (m.in. „Poematy prozą”, „Xiądz Faust. Powieść”, „Pisma rozproszone”). W 1998 roku prof. Wojciech Gutowski rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy - uczelni, która od 2004 jest Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Początkowo był tam kierownikiem Zakładu Literatury Młodej Polski, od 2001 - Katedry Literatury Polskiej XIX i XX wieku, a dziesięć lat później objął szefostwo Katedry Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej. Wojciech Gutowski był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (1996-2003). W 1970 roku został członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w którym w latach 1983-89 pełnił funkcję sekretarza Komisji Filologicznej. Od 1989 do 1997 roku był przewodniczącym tejże Komisji, a w latach 1997-2004 - członkiem Zarządu i redaktorem naczelnym Wydawnictw TNT. Był też członkiem założycielem Fundacji im. Profesora Artura Hutnikiewicza. „Naukowiec z powołania, polonista z wyboru, posiadał też naturalny talent dydaktyczny, był wspaniałym wykładowcą, promotorem dysertacji doktorskich, recenzentem w przewodach habilitacyjnych i profesorskich – tak profesora zapamiętała społeczność bydgoskiej szkoły. - Był człowiekiem wielkiej kultury, niezwykle serdecznym i życzliwym przełożonym, bardzo dobrym kolegą, a dla wielu naukowców młodszego pokolenia niezastąpionym nauczycielem i prawdziwym mistrzem". Profesor Gutowski otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień - Złoty Krzyż Zasługi (1991), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2000), Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2002), Medal Jerzego Sulimy Kamińskiego (2008).

Grzegorz Giedrys

Zdjęcie profilowe: materiały UKW