Mirosław Handke

Mirosław Handke

Ur. 19.03.1946 Zm. 22.04.2021

Wspomnienie

Dwukrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, minister edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka, współtwórca reformy systemu oświaty z 1999 roku. Mirosław Handke urodził się w Lesznie. W 1969 roku ukończył studia na wydziale matematyczno-fizyczno-chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze w tym samym roku związał się z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą. Był twórcą i długoletnim kierownikiem Zakładu Chemii Krzemianów AGH, który został przekształcony w Katedrę Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych wydziału inżynierii materiałowej i ceramiki. W 1974 roku obronił dokorat, a 11 lat później – habilitację. W latach 1984-1986 i 1989 Mirosław Handke był stypendystą Harrick Scientific Corporation Institute, od 1986 do 1989 roku, jako visiting professor wykładał na Uniwersytecie w Genui, w Institute of Technology w Haifie w Izraelu i na Uniwersytecie Technicznym w Klaustal. W 1993 roku otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. Dwa razy był wybierany na rektora AGH: w latach 1993-1996 oraz 1996-1998. Był to okres niezwykle intensywnej pracy, zreformowano strukturę organizacyjną uczelni (zniesiono instytuty, a powołano katedry) oraz system finansowy uczelni. Jak podkreśla uczelnia, system finansowy działał niezwykle efektywnie i pozwolił na wyprowadzenie AGH z głębokiego deficytu. O zaletach systemu świadczy fakt, że obowiązuje on, prawie w niezmienionej postaci, do chwili obecnej. Jako przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. Handke był inicjatorem i współzałożycielem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Po 1985 roku pof. Handke opublikował ok. 150 prac z zakresu chemii ciała stałego i spektroskopii oscylacyjnej. 103 z nich znajdują się na liście Google Scholar i według tego wydawnictwa były cytowane ok. 1200 razy. Był też autorem dwóch podręczników akademickich. Współpracował z wieloma czasopismami naukowymi, był członkiem komitetów redakcyjnych i redaktorem czasopism wydawanych przez Elsevier: „Vibrational Spectroscopy” i „Journal of Molecular Structure”. Od 31 października 1997 r. do 20 lipca 2000 r. Mirosław Handtke był ministrem edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Współtworzył reformę systemu oświaty z 1999 roku, która zastąpiła obowiązującą od 1968 r. dwustopniową strukturę szkolnictwa. Reforma wprowadziła trzyletnie gimnazja, w których naukę uczeń rozpoczynał po ukończeniu sześciu klas podstawówki. Wprowadzono równolegle powszechny system egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej i gimnazjum. Gruntownie zmieniono zasady egzaminu maturalnego, przywracając obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki. Dzięki obiektywizacji i normalizacji nowa matura zastąpiła egzaminy na wyższe uczelnie. Reforma zakładała również likwidację techników i liceów zawodowych, zastępując je systemem szkolnictwa pomaturalnego. Powołano wyższe szkoły zawodowe.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Arkadiusz Ścichocki / Agencja Gazeta